Döngü Örnekleri While-For

Döngü Örnekleri While-For

Döngüler, istenen kodların belirli sayı veya koşullar sağlandığı sürece tekrar tekrar çalıştırılması temeline dayanır. Burada tekrarlama işlemi belirli sayıda olursa for döngü yapısı, belirli koşullara bağlı tekrar
söz konusu ise while döngü yapısı tercih edilir.

For döngüsü dersi için tıklayınız…

döngü_yapısı
döngü_yapısı

Yukarıdaki şekilde koşul sağlandığı sürece döngü devam edecektir. Ne zaman ki koşul şartı gerçekleşmezse o durumda döngüden çıkılacaktır.
Python’da while ve for döngüleri olmak üzere iki tür döngü bulunur.

WHILE DÖNGÜSÜ ÖRNEKLERİ

Örnek-1:

while döngüsü kullanarak 1-100 arasındaki (100 dâhil) çift sayıları bularak ekrana yan yana yazan programı yazınız.

a=1
while a<=100:
  if a%2==0:
    print(a,end=",")
    a=a+1

Örnek-2:

while döngüsü kullanarak 1 – 100 arasındaki sayıların toplamını bulan programı yazınız.

toplam=0
i=1
while i<=100:
  toplam=toplam+i
  i=i+1
print("sayıların toplamı",toplam)

Örnek-3:

Başlangıçta liste isminde boş bir liste tanımladık. Sonsuz döngü içerisinde kullanıcıdan bir ürün adı isteriz. O ürün adını listeye ekleriz. Eğere kullanıcı q harfi girerse döngüden çıkacak. En sonunda da liste ekrana yazdırılacak.

While Döngüsü dersleri için tıklayınız…

liste=[]

while True:
  ürün=input("ürün adı giriniz:")
   if ürün=="q":
     break
   liste.append(ürün)

print("girdiğiniz meyveler:",liste)

FOR DÖNGÜSÜ ÖRNEKLERİ

For döngüsü, Python’da genellikle döngünün tekrar sayısı programcı tarafından belirlenmiş veya öngörülmüş ve belli ise kullanılır. Hatırlanacağı üzere while döngüsü ile sonsuz döngüler yapılabiliyor
ve istenilen bir anda döngüden çıkılabiliyordu. For döngüsü daha çok belirli sayıdaki işlemi gerçekleştirmek için kullanılır. Bunun yanında Python’da for döngüsünün iterasyon denilen önemli bir özelliği
bulunmaktadır. İterasyon işlemi sayesinde karakter dizileri ve listeler üzerinde gezinme işlemi, yani ilk elemandan son elemana kadar işlem yapabilmektedir. For döngüsü kullanmak için “in” işlecinden faydalanmak gerekmektedir.

iterasyon işlemi
iterasyon işlemi

Karakter Dizileri Üzerinde İterasyon İşlemi

isim="Mustafa"
for i in isim:
  print(i,end=",")

Ekran Çıktısı:
M,u,s,t,a,f,a,

yapılan işlemle isim adlı değişken üzerinde ilk karakterden son karaktere kadar tüm değerleri hiçbir harf kalmayana kadar sırayla i değişkenine atayarak ekrana yazdırılmıştır. Aynı işlemi while döngüsü ile yapılmak istenirse,

isim="Mustafa"
i=0
while i<len(isim):
  print(isim[i],end=",")
  i=i+1


M,u,s,t,a,f,a,

Örnek-4:

Bir cümle içerisinde geçen bir harfin kaç defa geçtiğini bulunuz.

yazi="Python üst düzey basit sözdizimine sahip, öğrenmesi oldukça kolay,
 modülerliği, okunabilirliği desktekeyen, platform bağımsız nesne yönelimli
 yorumlanabilir bir script dilidir."

harf="a"
sayac=0

for i in yazi:
   if i=="a":
     sayac=sayac+1
print("cümle içerisinde geçen a harfi sayısı: ",sayac)


cümle içerisinde geçen a harfi sayısı: 9 ✔👍

Örnek-5:

Bir cümle içerisinde geçen sesli harfleri bulan programı yazınız.

yazi="Python üst düzey basit söz dizimine sahip, öğrenmesi oldukça kolay,
 modülerliği, okunabilirliği destekleyen, platform bağımsız nesne yönelimli
 yorumlanabilir bir script dilidir."

sesli="aeıioöuü"

for i in yazi:
   if i in sesli:
     print(i,end=",")


EKRAN ÇIKTISI:
o,ü,ü,e,a,i,ö,i,i,i,e,a,i,ö,e,e,i,o,u,a,o,a,o,ü,e,i,i,o,u,a,i,i,i,i,e,e,e,e,a,o,a,ı,
ı,e,e,ö,e,i,i,o,u,a,a,i,i,i,i,i,i,i,

Örnek-6:

Kullanıcı tarafından girilen bir karakter dizisi içerisinde geçen sesli ve sessiz harfleri ayrı ayrı listelere atayan programı yazınız.

sesli_harfler = "aeıioöuü"
sessiz_harfler = "bcçdfgğhjklmnprsştvyz"
sesliler=""
sessizler=""
a=input("bir metin giriniz")

for i in a:
   if i in sesli_harfler:
      sesliler=sesliler+i
   if i in sessiz_harfler:
      sessizler=sessizler+i

print("sesli harfler",sesliler)
print("sessiz harfler",sessizler)

Listeler Üzerinde İterasyon İşlemi

Python’da karakter dizilerinde yapılan işlem gibi listeler üzerinde de iterasyon işlemi yapılabilir. Örnek olarak elimizde bir liste olduğunu ve içerisinde sayısal ifadeler (integer tanımlanmış) olduğunu düşünelim.
Bu değeri toplayabilir, ortalamasını bulabilir ya da farklı bir listeye atayabilirsiniz. Kullanım şekli itibariyle karakter dizilerinde yapılan işlemlerin aynısı yapılabilir.

Listeler Dersi için tıklayınız…

Örnek-7:

İçerisinde sayısal değerler olan bir listedeki değerlerin karesini alarak başka bir listeye atayınız.

sayılar = [1,2,3,4,5]
kareler = []

for i in sayılar:
   kareler.append(i*i)
print(kareler)


EKRAN ÇIKTISI:
[1, 4, 9, 16, 25]

Örnek-8:

Bir liste içerisinde bulunan değerlerin ortalamasını bulun.

sayılar = [1,2,3,4,5,6,7,8,9]
toplam=0

for i in sayılar:
  toplam=toplam+i

print("sayıların ortalaması: ",toplam/len(sayılar))


EKRAN ÇIKTISI:
sayıların ortalaması: 5.0

ÖRnek-9:

Listedeki değerlerden 3’ün katları olan sayıları ekrana yazdırın.

sayılar = [5,8,12,17,25,36,41,49,60,72]

for i in sayılar:
  if i%3==0:
    print(i,end=",")
 

EKRAN ÇIKTISI:
12,36,60,72,

Örnek-10: (RANGE FONKS)

Kullanıcıdan satır ve sütun sayısı değerlerini alarak sayıları tablo şeklinde yazan programı yazınız.

a=int(input("tablonun satır uzunluğunu giriniz"))
b=int(input("tablonun sütun uzunluğu giriniz"))

for i in range(1,a+1):
  for j in range(1,b+1):
    print(j,end=" ")
 
  print( )
  

EKRAN ÇIKTISI:
tablonun satır uzunluğunu giriniz5
tablonun sütun uzunluğu giriniz4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

Örnek-11:

İç İçe geçmiş for döngüsü kullanımı.

dersler = ["Ders 1", "Ders 2", "Ders 3"]
konular = ["Konu 1", "Konu 2", "Konu 3"]
for x in dersler:
  for y in konular:
    print(x, y)EKRAN ÇIKTISI:
Ders 1 Konu 1
Ders 1 Konu 2
Ders 1 Konu 3
Ders 2 Konu 1
Ders 2 Konu 2
Ders 2 Konu 3
Ders 3 Konu 1
Ders 3 Konu 2
Ders 3 Konu 3

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir